dimarts, 1 de novembre de 2011

Long life learning

Long life learning significa Aprenentatge permanent i la Unió Europea (2001:10) ho defineix com “tota activitat d’aprenentatge realitzada al llarg de la vida amb l’objectiu de millorar els coneixements, les competències i les aptituds amb una perspectiva personal, cívica, social o relacionada amb el treball.” Per tant, l’aprenentatge permanent no és un sistema paral•lel al sistema oficial sinó que s’estén al llarg de tota la vida de l’individu i intenta el desenvolupament de la vida personal, social i professional.
Es podria dir que aquesta idea d'aprenentatge ve d'autors de l'època clàssica com per exemple Plató que deia que l'educació s'havia de perllongar fins als 50 anys, però a nosaltres ens agradaria destacar l'Informe de la Comissió Internacional d'Educació sobre l'Educació pel segle XXI presidida per J. Delors (1996:113), anomenat "La Educación encierra un tesoro", on es centra en l'educació per a tota la vida en el capítol 5. En ell es fa referència a la societat educativa actual, on en qualsevol moment trobem situacions per aprendre, a més a mes, fa referència a la importància de desenvolupament que té l'individu. Per tant, es tracta d'oferir educació per a tot, no simplement una formació professional que després pugui ser pràctica.
Nosaltres entenem el concepte de long life learning com un aprenentatge que aprofita totes les possibilitats que ofereix la societat. D'aquesta manera s'ha de trebellar la democràcia a l'escola, hem de treballar valors, actituds... En definitiva, ha de donar recursos per aprendre a aprendre, atès que molts cops a les escoles es donen resultats que a l'endemà no serviran de gaire i en canvi no et donen eines i recursos per a poder-te sortir tu tot sol, segurament s'haurien de canviar els objectius de l'escola.

Relació amb les TIC:

Avui en dia, les noves tecnologies estan avançant molt, per tant ens donen les possibilitat de seguir aquest aprenentatge al llarg de la vida. Nosaltres ens hem centrat sobretot en tres eines que hem trobat molt útils per aquest concepte: bloc, twitter i youtube.
Una persona gran que no sap com funcionen aquestes eines pot assistir a cursos per tal d’aprendre a utilitzar-les. També existeixen cursos online que permeten anar-se formant personalment i enriquir el teu propi aprenentatge.
La creació del teu propi bloc ens ajudaria a poder reflexionar sobre els propis aprenentatges i els nous coneixements adquirits, de manera que aniríem creant xarxes cognitives permanentment.
Hi ha eines com el Twitter que et poden ajudar a resoldre dubtes o bé pots ajudar a altres persones a resoldre els seus dubtes. D’aquesta manera estàs compartint informació i alhora, rebent informació que desconeixies, en definitiva estàs aprenent.
Youtube l'hem triat, atès que en ell podem trobar vídeos de com tocar una guitarra, per exemple. Llavors és un recurs que tindrem per consultar en qualsevol moment, el qual ens ajudarà a aprendre.

Relació amb l’escola:

Hem de tenir present que aquesta formació actualment és molt necessaria, atès que vivim en una societat que està patint canvis constants, per tant necessitem persones que siguin capaces d'adaptar-se a aquests canvis en un futur quan estiguin fora de l'escola, és a dir, com hem comentat anteriorment, potser hauríem de canviar els objectius que es plantegen, atès que, no ens hem de centrar en resultats, sinó en la formació de persones autònomes que tinguin recursos per a l'endemà ser capaces d'adaptar-se a la societat que vivim.

A continuació teniu l'enllaç a una pàgina que ens ha semblat molt interessant i de la qual podeu extreure més informació: "La formación a lo largo de la vida: exigencias sociolaborales-desarrollo personal".


 Regina Beltran
Mónica de Haro
Adrià Pérez